Huurvoorwaarden springkastelen

 • Er dient een verantwoordelijke aanduiding te worden die toeziet op de naleving van de hieronder vermelde voorwaarden.
 • Het max aantal kinderen die op het springkasteel mogen zijn terug te vinden op www.feestartikelenbostoen.be.
 • De kinderen dienen zich te ontdoen van schoeisel en scherpe voorwerpen (vb. horloges).
 • Bij gebeurlijke ongevallen is de huurder of zijn de huurders verantwoordelijk. De verhuurder kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke waarde dan ook.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode. Bij eventuele vaststelling van de schade moet deze betaald worden door de huurder. De verhuurder zal hiervoor de factuur van de herstelling voorleggen. Bij het niet herstellen van de schade zullen de vaststelling en het bewijs hiervan tot de totale schadevergoeding lijden.
 • Bij storm of hevig onweer dient de huurder het gehuurde materiaal in veiligheid te brengen. Dit dient ook bij nacht te gebeuren om schade of diefstal te voorkomen.
 • De huurder zorgt dat alle elektrische voorzieningen van de gehuurde materialen een aansluiting krijgen van 220 volt (1100watt) voorzien van aarding.
 • Laat nooit geen dieren het springkasteel betreden.
 • BELANGRIJK: in geval van regen/storm, wat doe je met het nog opgeblazen springkasteel!
  Neem de volgende maatregelen in acht:
  1. Water even laten aflopen.
  2. Aflaten, muren en torens naar binnen duwen.
  3. In twee vouwen.
  4. Het stopcontact afschermen.
  5. De motor nooit bij werking afdekken.
  6. De toevoerbuis tot de motor dient gestrekt te liggen op verbranding te voorkomen.
 • Er moet voldoende ruimte voorzien zijn (± 2m) tussen ieder obstakel.
 • Bij het gebruik van het springkasteel moet erop worden toegezien dat het springkasteel altijd zoveel mogelijk op zijn huidige plaats blijft staan. (Dus de obstakels niet nadert)
 • De plaatsing van het springkasteel dient vermeden te worden op steenslag, en op oneffen terrein waar scherpe voorwerpen voorkomen of kunnen voorkomen. Er dient altijd gebruik gemaakt te worden van het bijgeleverde onderzeil!
 • Auteursrechten (SABAM) vallen ten laste van de huurder.
 • De huurder erkend kennis genomen te hebben van deze huurvoorwaarden.
  De huurder erkent de algemene voorwaarden.
 • Het verhuurde materiaal staat exclusief onder de aansprakelijkheid van de klant, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen ten opzichte van ons.
  De klant verzekert het zelf tegen diefstal, brand en schade aan derden.
 • De klant erkent alle goederen in goede en verzorgde staat te hebben ontvangen en verbindt zich ertoe de verhuurde goederen in dezelfde staat terug te geven.
 • Wij beschikken over een termijn van 8 dagen na de terugname, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder onze bevindingen inzake schade, minderwaarde, onvoldoende reiniging c.d. herkend te maken en dit per aangetekend schrijven. Indien de huurder hierop na verloop van 3 dagen niet reageert, dan wordt dit als een aanvaarding van de bevindingen beschouwd. Bij protest daarentegen dient hij binnen de 3 dagen de bevindingen in onze magazijnen tegensprekelijk te komen vaststellen.
 • Bewaking en onderhoud van de werf of van het product valt ten laste van de klant. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade aan goederen die ondergebracht werden in zij het onbewoonde of onafgewerkte gebouwen.
 • Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst ui te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding geëist kan worden.
 • Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen en diensten strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 • Klachten moeten ter onze kennis gebracht worden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na de leveringsdatum.
 • Onze waarborg op aangewende voorwerpen en materialen beperkt zich toe diegenen die we zelf van de leveranciers hadden kunnen bekomen. Onze garantie dekt niet de gebreken die resulteren uit het foutief of nalatig gedrag van de gebruiker, fenomenen eigen aan het materiaal, temperatuurfenomenen, fabricage- of gebruiksverdraagzaamheden.
 • Wij worden uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreeks of onrechtstreeks lichamelijk of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons geleverde of verhuurde producten.
 • Schade of ongelukken op de werf, veroorzaakt door onze arbeider of waarvoor we aansprakelijk zouden kunnen zij, moet ons verplicht medegedeeld worden; - per telegram en binnen de 12uur, i.g.v. personenschade - per aangetekende brief binnen de 24uur, materiële schade.
 • Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken en de vredegerechten van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Op alle contracten is de Belgische Wetgeving van toepassing. Wissels of aanvaarden effecten brengen geen verzaking aan beide clausules mede.
 • Permissie-, facturatie-, luxe- en toeleveringstaksen, legalisatiekosten, consulaire facturen, uur sprong- en cognossementcertificaten en in het algemeen alle andere lasten en taken die aan de waarde van de goederen worden toegevoegd vallen ten laste van de klant.