Huurvoorwaarden feestmateriaal

 • Het verhuurde materiaal staat exclusief onder de aansprakelijkheid van de klant, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen ten opzichte van ons.
  De klant verzekert het zelf tegen diefstal, brand en schade aan derden.
 • Bij huur van eender welk audio systeem of toebehoren worden alle auteursrechten (SABAM) ten laste gelegd van de huurder en kan de verhuurder nooit aansprakelijk worden gesteld.
 • De klant erkent alle goederen in goede en verzorgde staat te hebben ontvangen en verbindt zich ertoe de verhuurde goederen in dezelfde staat terug te geven.
 • Het verdwijnen, tenietgaan of gebrek aan restitutie op de afgesproken datum van het verhuurd materiaal heeft tot gevolg dat alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten ten laste van de klant in rekening worden gebracht. Evenzo zullen gebroken goederen aan de klant in rekening worden gebracht. Wanneer wij vaststellen dat de goederen onvoldoende gereinigd teruggegeven worden, zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn van minimum 15% van het factuurbedrag.
 • Wij beschikken over een termijn van 8 dagen na de terugname, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder onze bevindingen inzake schade, minderwaarde, onvoldoende reiniging c.d. herkend te maken en dit per aangetekend schrijven. Indien de huurder hierop na verloop van 3 dagen niet reageert, dan wordt dit als een aanvaarding van de bevindingen beschouwd. Bij protest daarentegen dient hij binnen de 3 dagen de bevindingen in onze magazijnen tegensprekelijk te komen vaststellen.
 • De klant verbindt er zich toe het aspect of de structuur van de geleverde stand niet te wijzigen zelfs niet gedeeltelijk, zonder ons voorafgaand en schriftelijk akkoord
 • Bewaking en onderhoud van de werf of van het product valt ten laste van de klant. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade aan goederen die ondergebracht werden in zij het onbewoonde of onafgewerkte gebouwen.
 • Materialen en documenten toebehorend aan de klant bevinden zich op zijn risico in onze lokalen.
 • Onze goederen en andere materialen worden exclusief op risico van de klant vervoerd.
 • Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst ui te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding geëist kan worde.
 • Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen en diensten strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 • Klachten moeten ter onze kennis gebracht worden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na de leveringsdatum.
 • Onze waarborg op aangewende voorwerpen en materialen beperkt zich toe diegenen die we zelf van de leveranciers hadden kunnen bekomen.
  Onze garantie dekt niet de gebreken die resulteren uit het foutief of nalatig gedrag van de gebruiker, fenomenen eigen aan het materiaal, temperatuurfenomenen, fabricage- of gebruiksverdraagzaamheden.
 • Wij worden uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreeks of onrechtstreeks lichamelijk of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons geleverde of verhuurde producten.
 • Schade of ongelukken op de werf, veroorzaakt door onze arbeider of waarvoor we aansprakelijk zouden kunnen zij, moet ons verplicht medegedeeld worden; - per telegram en binnen de 12uur, i.g.v. personenschade - per aangetekende brief binnen de 24uur, materiële schade.
 • Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken en de vredegerechten van het arrondissement Kortrijk bevoegd.
  Op alle contracten is de Belgische Wetgeving van toepassing. Wissels of aanvaarden effecten brengen geen verzaking aan beide clausules mede.
 • Permissie-, facturatie-, luxe- en toeleveringstaksen, legalisatiekosten, consulaire facturen, uur sprong- en cognossementcertificaten en in het algemeen alle andere lasten en taken die aan de waarde van de goederen worden toegevoegd vallen ten laste van de klant.